h

Stichting Plattelandswaarden Bommelerwaard

PROTESTBRIEF TEGEN UITBREIDING KASSEN!

 

Aan de inwoners van GAMEREN, NIEUWAAL, ZUILICHEM, BRAKEL, POEDEROIJEN en KERKWIJK.

januari 2015

De glastuinbouw eist meer ruimte in de Bommelerwaard. Met een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) hebben de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel , de Provincie Gelderland en het Waterschap Rivierenland daarvoor een overeenkomst gesloten om dat te realiseren. Na een mislukte poging in 2013 doet de Provincie in 2014 opnieuw een poging om een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) aangenomen te krijgen. 

De Stichting Plattelandswaarden e.o. is tegen grootschalige glastuinbouw in de Bommelerwaard. Studies wijzen uit (o.a. de MER) dat de Bommelerwaard een te kwetsbaar gebied is voor deze agrarische industrie.

De Stichting Plattelandswaarden Bommelerwaard e.o. heeft het afgelopen jaar steeds gepoogd om de bestuurders en de tuinders ervan te overtuigen dat er desnoods er kassen gebouwd kunnen worden ten oosten van de A2 en aan weerszijden van de spoorlijn, het geen duurzaam is en efficiënt.. Maar de tuinders en de bestuurders blijven doof voor onze argumenten.

 

Wist u dat:

-de Bommelerwaard  grote historische en culturele waardeheeft. “Uniek in heel Europa”!

-de toename van kassen 1,6 miljoen m2 bedraagt, dat zijn 320 voetbalvelden!

-de werkgelegenheid in deze sector door automatisering steeds verder afneemt en voor de Bommelerwaard maar zeer beperkt is!

-de sloten in onze streek nu behoren tot de meest vervuilde in ons land! Zie de beantwoording vragen van Pvda aan gemeente Zaltbommel 8-12-2014; de link via PvdA site.

-er grove giflozing plaatsvond in het Haagse drinkwaterbekken te Poederoijen. Ongeveer 1,7 miljoen bewoners zijn afhankelijk van hier gewonnen drinkwater!

-Nieuwaal, Poederoijen en Gameren geheel worden ingesloten door kassen, en Zuilichem grotendeels!

-er tussen A2 en Veilingweg een uitstekende locatie is voor concentratie glastuinbouw; modern, milieutechnisch en logistiek aantrekkelijk in plaats van reservegebied Zuilichem!

-er geen goede oplossing is voor het probleem ‘vrachtwagenverkeer’, de smalle wegen in en om de dorpen zijn ongeschikt voor zwaar verkeer!

-aan de Molenkampseweg Brakel , vanwege de kassen, geen fietspad meer kan worden aangelegd!

-het totale PIP-plan  50 miljoen EURO kost en de tuinders daarvan slechts 10% voor hun rekening nemen!

-hier nog vele miljoenen bijkomen voor de gemeente Zaltbommel aan kassenriolering, onderhoud wegen enz!

-de waarde van uw woning en grond steeds verder daalt door de bouw van nog meer kassen!

-de Provinciale Staten op 25 februari  a.s. over dit nieuwe glastuinbouwplan gaan beslissen!

Stichting Plattelandswaarden Bommelerwaard e.o. maakt zich dus ernstige zorgen over de uitbreiding van het kassenareaal, de leefbaarheid, de landschappelijke inpassing,  het milieu en de enorme kosten waar de burgers voor zullen opdraaien. Het is onbegrijpelijk, dat uw mening, als burger, kennelijk gewoon niet telt.

U kunt uw protest tegen het nieuwe glastuinbouwplan uitbrengen via de mail op: stiplabom@gmail.com  

Uw protest wordt meegenomen naar de Provinciale Commissie en Provinciale Staten van Gelderland.

Deze actie wordt ondersteund door:

20 november 2014

Glas gerinkel

Het gerommel met de herstructurering van de glasstuinbouw in de Bommelerwaard duurt maar voort. In maart van dit jaar wilden de provinciale staten dat de plannen nog eens tegen het licht zouden worden gehouden.

Lees verder

Kassen

  1. In de afgelopen jaren zijn er in de West Bommelerwaard een groot aantal kassen gebouwd. Aan die uitbreiding moet een halt worden toegeroepen, omdat de leefbaarheid van de streek erdoor word bedreigd. De kernvraag is of de bevolking deze uitbreiding van kassen wil.
  2. Of er nog meer kassen moeten komen, wordt in wezen buiten de inwoners van de streek om beslist. De SP wil dat de bevolking wordt geraadpleegd en dat de mening van de burgers serieus wordt genomen.

 

Lees verder
17 november 2012

Nog meer kassen ……?

Tussen Zaltbommel en Brakel zijn veel nieuwe kassen gepland.

Lees verder
27 januari 2012

De SP over uitbreiding van kassen

De Provincie Gelderland nam op 25 januari 2012 de Structuurvisie Herstructurering Glastuinbouw aan. Het doel ervan is om de glastuinbouw in de provincie te concentreren in twee gebieden. Een daarvan is de Bommelerwaard. Omdat in deze nota een forse uitbreiding van het areaal aan kassen in de Bommelerwaard wordt bepleit, heeft de SP daar over nagedacht, en er een standpunt over ingenomen.

Lees verder

U bent hier