h

De SP over uitbreiding van kassen

27 januari 2012

De SP over uitbreiding van kassen

De Provincie Gelderland nam op 25 januari 2012 de Structuurvisie Herstructurering Glastuinbouw aan. Het doel ervan is om de glastuinbouw in de provincie te concentreren in twee gebieden. Een daarvan is de Bommelerwaard. Omdat in deze nota een forse uitbreiding van het areaal aan kassen in de Bommelerwaard wordt bepleit, heeft de SP daar over nagedacht, en er een standpunt over ingenomen.

In de Structuurvisie zijn drie type gebieden onderscheiden. Er wordt gesproken van intensiveringsgebieden, waar groei en uitbreiding van het kassenareaal wordt bevorderd. Er zijn reservelocaties, waar uitbreiding niet direct, maar wel op termijn wordt beoogd. En er zijn extensiveringsgebieden, waar uitbreiding van kassen een halt zou moeten worden toegeroepen. In de bij de Structuurvisie aangehangen plankaart zien we dat uitbreiding vooral de West Bommelerwaard is gepland. Het gaat grofweg om aanzienlijke delen van het hele gebied tussen Brakel en Zaltbommel. De SP meent dat door deze plannen de kleinschaligheid van het landelijk gebied in vergaande mate wordt aangetast. De leefbaarheid van de West Bommelerwaard is in het geding. Verloedering van het gebied door de bouw van mega-kassen en op termijn ook door leegstand van kassen, ligt in de lijn der verwachtingen. De SP is van mening dat de Provincie Gelderland en de Gemeente Zaltbommel aan de leiband lopen van de glastuinbouwlobby, door eenzijdig de belangen van deze sector te kiezen. Landschappelijke gevolgen worden, evenals sociale en milieu-aspecten, ter zijde geschoven om omvangrijke groei van de glastuinbouw mogelijk te maken. De belangenafweging is naar de mening van de SP niet zorgvuldig gebeurd. De belangen van inwoners van de West Bommelerwaard voor een leefbare woonomgeving komen niet in de plannen tot uitdrukking. Het zal duidelijk zijn dat de SP de belangen van de bevolking van de West Bommelerwaard bij voorrang verdedigt.

Door het Structuurplan wordt ingegrepen in de kleinschaligheid in de Bommelerwaard, op een wijze die z’n weerga niet kent, zelfs niet op landelijk niveau. De toekomst is in de West Bommelerwaard nu al waarneembaar en baart de SP zorgen. Maar zij trekt uit de Structuurnota de conclusie dat de ontwikkelingen in de glastuinbouw bijna niet meer teruggedrongen kunnen worden, zij het dat er nog bestemmingsplannen volgen, waarop de partij kan reageren. Daarmee wil  de SP, zoveel het nog kan, proberen de buitensporige groei van het kassenareaal in de Bommelerwaard in te perken.
 

Reacties

In de huis aan huis folder vraagt u mij naar mijn mening over mogelijke kassenbouw in de West Bommelerwaard.
Bij deze:
Ik begrijp werkelijk niet waar alle commotie voor nodig is die u in uw blaadje beschrijft, het gaat momenteel maar om een enkele onderneming met uitbreidingsplannen.
De tuinbouw is streekeigen en bedrijven die in hun ontwikkeling worden geremd gaan uiteindelijk kapot.
Probeer liever met constructief ingestelde regelgeving de tuinbouw te stimuleren tot verduurzaming en landschappelijke inpassing.
In de huidige economische situatie moeten we uiterst zuinig omspringen met werkgelegenheid en ondernemingszin !!

Wij zijn jaren geleden naar deze streek verhuisd omdat het zo mooi landelijk wonen was.
Inmiddels zijn er al veel kassen bij gekomen en dit komt het landschap niet ten goede.
Als je rond 7.00 uur de bommelerwaard uitrijd zie ik zeer veel auto,s met pools kenteken, dus wat de werkgelegenheid betreft zal uitbreiding van kassen voor de nederlander geen werk opleveren. Wat het woon en leefgenot absoluut wel zou beinvloeden. S,nachts is het nu al nooit meer donker. Wat ons betreft dus absoluut geen uitbreiding van kassen!

Reactie toevoegen

U bent hier