h

PROGRAMMA

gemeenteraad verkiezingen maart 2022

Zorg voor de toekomst

Verkiezingsprogramma van SP Zaltbommel voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14/15/16 maart 2022
Foto: Richard van Dok / Rob Nelisse

V.l.n.r. Anneke Ripmeester, Ad van de Goede, Erik Können, Stef Dingemans, Martijn Stoutjesdijk, Richard van Dok.

 
Programma in 10 punten
 1. We zorgen eerst voor de mensen, dan kijken we naar de regels. We willen geen 'toeslagenaffaires' in Zaltbommel.
 2. We gaan de glastuinbouw in de gemeente Zaltbommel afbouwen. Deze sector is verantwoordelijk voor 75% van de energieconsumptie in de gemeente Zaltbommel.
 3. We brengen de menselijke maat terug in de zorg, voor zowel thuiszorgmedewerkers als cliënten. Daarom maken we een einde aan het strakke zorgminutenregime.
 4. We nemen de controle terug op de Avri en andere gemeenschappelijke regelingen. Het is tijd om afscheid te nemen van de Avri in zijn huidige vorm.
 5. We pakken door met het realiseren van woningen voor de mensen die ze het hardste nodig hebben, zoals starters, mensen met een lager inkomen en senioren.
 6. We zorgen voor een eerlijke spreiding van voorzieningen binnen de gemeente. Voorzieningen gaan niet alleen naar de stad Zaltbommel: elke kern moet een fijne plek zijn om te wonen, door bijvoorbeeld de aanwezigheid van een basisschool, sportfaciliteiten en winkels.
 7. We zetten ons in voor armoedebestrijding en betere lonen en maken daarmee de Voedselbank in de toekomst overbodig.
 8. We maken het OV binnen de gemeente gratis voor ouderen (65+), kinderen (-12), mensen met een beperking en sociale minima.
 9. We willen af van het huidige onbegrijpelijke parkeerbeleid in de stad Zaltbommel. We gaan terug naar een eenvoudiger systeem met meer gratis parkeerplekken aan de randen van de binnenstad
 10. We blazen het jongerenwerk nieuw leven in, onder meer door de oprichting van één of meerdere jongerencentra.
Inleiding
Zorg voor de toekomst
 
De SP Bommelerwaard is bezorgd over de toekomst.
De afgelopen jaren is de kloof tussen rijk en arm groter geworden, de kansenongelijkheid gegroeid en het vertrouwen in de overheid gedaald. Bezuinigen in de zorg, het onderwijs en praktische beroepen hebben deze cruciale domeinen verzwakt en uitgehold. Tel daarbij op dat het kopen van een huis vandaag de dag alleen nog maar is weggelegd voor de hogere inkomens en tweeverdieners.
 
Tegelijkertijd hebben we te maken met een energiecrisis. Die mensen dwingt om de kachel uit te doen om überhaupt het einde van de maand te halen. Het klimaatvraagstuk staat hier nog achter in de rij en roept ons daarbij op om ons leven te verduurzamen. Hier zijn belangrijke aanpassingen nodig, die niet iedereen kan betalen of zich kan veroorloven maar hier wel recht op heeft.
 
En dan hebben we het nog niet eens gehad over de gevolgen van de coronacrisis. Dit virus en de maatregelen hebben pijnlijk duidelijk gemaakt dat deze verschillen in Nederland alleen maar groter zijn geworden. Mensen in de zorg en het onderwijs staan in overlevingsmodus terwijl de detailhandel, horeca en cultuursector klap na klap krijgen te verwerken. De verdeling in het aanpakken van de problemen is oneerlijk verdeeld. Juist de mensen die al moeilijker rondkomen, minder te besteden hebben of zich minder gemakkelijk voortbewegen in de samenleving krijgen de grootste portie toebedeeld.
 
De SP Bommelerwaard is een lokale afdeling van de SP die zich inzet voor een eerlijke verdeling. Die zich inzet voor alle mensen, ongeacht diens maatschappelijke positie, mogelijkheden of locatie. Wij werken op basis van idealen waarbij we eenieder die het lastig heeft ondersteunen. Waarbij we werken aan een gemeente waarin iedereen dezelfde kansen op een woning heeft die betaalbaar is. Waarbij niet eerst moet worden nagedacht voordat de huisarts wordt gebeld. Waarbij iedereen op een eerlijke manier kan bijdragen aan verduurzaming en de energietransitie. En er op basis van vertrouwen samen wordt gewerkt aan een duurzaam en sociaal Bommelerwaard.
 
De SP draagt simpelweg zorg voor de toekomst.
 
Stef Dingemans, lijsttrekker SP Zaltbommel.
 
1. Democratie en bestuur
1. Geen toeslagenaffaires in Zaltbommel: mensen eerst, dan regels
De SP wil 'toeslagenaffaires' in Zaltbommel voorkomen. Daarom moet de gemeente zich inspannen voor een cultuuromslag waarbij de zorg voor mensen voorop staat, en dan pas gekeken wordt naar de regels. Al voor zich problemen onder inwoners voordoen kijkt de gemeente voorbij de juridische werkelijkheid (wat ‘mag’?) en neemt het ook morele verantwoordelijkheid (wat is goed?).
 
2. De gemeente dicht bij de mensen 
De SP wil de bereikbaarheid en de dienstverlening van gemeentelijke diensten verbeteren. De deur dient letterlijk altijd open te staan voor vragen, ideeën en problemen van de inwoners. De SP pleit daarom voor meer loketten in de verschillende kernen. Om kosten te besparen zou in lokale voorzieningen (dorpshuizen, ook scholen of kantoren) ruimten kunnen worden gehuurd die op gezette tijden open zijn en dan door ambtenaren worden bezet die elkaar afwisselen.
 
3. Integer besturen in dienst van het algemeen belang
De SP waakt voor belangenverstrengeling; de gemeente Zaltbommel moet integer bestuurd worden. Daarom moet besloten vergaderen zoveel mogelijk worden vermeden en moeten burgemeester en wethouders hun nevenfuncties bekend maken.
 
4. Geen dure adviseurs; zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgelden
Het inschakelen van dure adviseurs door het gemeentebestuur moet een zeldzaam voorkomende uitzondering zijn. De gemeente Zaltbommel dient daarbij de Roemernorm te hanteren: niet meer dan 10 procent van de personeelskosten mag worden uitgegeven aan externe adviseurs, interim-managers en andere externe medewerkers.
 
5. Bestuursklimaat en -akkoord
De afgelopen jaren bleek ook in Zaltbommel het bestuursklimaat te verslechteren. Zo is er van gezond dualisme geen sprake. Ook weten coalitie en oppositie dikwijls niet tot constructieve samenwerking te komen. De SP zet zich in voor een opener (korter) bestuursakkoord en probeert op inhoud met alle partijen samen te werken.
 
6. Goede archivering
Voor de inwoners is het van belang dat het archief van de gemeente op orde is, zodat afspraken en rechten uit het verleden goed terug te vinden zijn. Daarom pleit de SP voor een onafhankelijke doorlichting van de archivering van de gemeente en het gebruik van een goed DMS (document management system), zodat het terugvinden van relevante documentatie niet afhankelijk is van mailboxen van individuele ambtenaren.
 
7. Lokale media
Lokale media hebben het in heel Nederland zwaar. Ook in Zaltbommel is de verslaglegging van de lokale politiek de afgelopen vier jaar sterk verschraald. Onafhankelijke journalistiek is echter van groot belang om de politiek levend te houden en politici hun verantwoordelijkheid te laten nemen. De gemeente gaat dan ook op zoek naar creatieve manieren om de lokale politieke journalistiek te ondersteunen, bijvoorbeeld door een journalistiek fonds en/of samenwerking met journalistieke opleidingen.
 
8. De gemeente blijft verantwoordelijk voor regionale samenwerkingsorganen
De SP wil dat Zaltbommel de volledige politieke verantwoordelijkheid houdt over het beleid van samenwerkingsorganen, zoals Regio Rivierenland, de Avri, de ODR, Werkzaak en de GGD. Plannen van samenwerkingsorganen moeten al ruim van tevoren instemming van de raad krijgen. De SP zet zich in voor de vorming van klankbordgroepen van raadsleden bij elke gemeenschappelijke regeling om meer en sneller grip te krijgen.
 
9. Genoeg is genoeg: op zoek naar een nieuwe afvalverwerker
De afgelopen jaren was er veel te doen over de Avri, de afvalverwerker in Regio Rivierenland. De invoering van omgekeerd inzamelen liep chaotisch, de tarieven werden steeds hoger en de Avri liep door en verkeerde inschatting tegen een miljoenenstrop aan. De SP is het mismanagement van de Avri zat en wil op zoek naar een nieuwe afvalverwerker.
 
10. Raadpleging bewoners
De SP wil de bewoners zoveel mogelijk invloed geven op besluitvorming en wil de carrouselvergaderingen afwisselend organiseren in de dorpen die direct betrokken zijn bij het betreffende vraagstuk. De SP is daarnaast van mening dat een lokaal referendum een goed middel kan zijn om burgers directer te betrekken bij grote gemeentelijke vraagstukken.
 
11. Referendum over éénwording Bommelerwaard
De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel vormen al eeuwenlang één regio Bommelerwaard. Inmiddels wordt er ambtelijke en bestuurlijk ook op allerlei manieren samengewerkt. Dat is nodig, want er komen steeds meer complexe dossiers naar de gemeenten toe. Een volgende stap zou de volledige fusie van de twee gemeenten kunnen zijn. De SP pleit ervoor om een dergelijke keuze echter niet over te laten aan de politici, maar aan alle inwoners voor te leggen door middel van een referendum.
 
12. Inspraak inwoners bij (nieuwbouw)projecten
In de nieuwe Omgevingswet komt er meer verantwoordelijkheid bij projectontwikkelaars te liggen wat betreft inspraak. De SP is er totaal niet gerust op dat de belangen van normale inwoners dan goed beschermd zijn en zal er zeer scherp op toezien dat zij niet gepasseerd worden.
 
13. Stembureaus
De SP vindt het van groot belang dat er bij verkiezingen genoeg stemlokalen zijn, verdeeld over de verschillende kernen. Deze stembureaus moeten bovendien goed toegankelijk zijn voor ouderen, zieken en gehandicapten, bijvoorbeeld door ze in verpleeghuizen en scholen onder te brengen.
 
14. Meer agenten
Buiten kantooruren wordt er met slechts één wagen gesurveilleerd in de hele Bommelerwaard. De SP wil dat dit gaat veranderen en pleit voor veel meer surveillance in de Bommelerwaard. In Zaltbommel behoort daarnaast een permanent bemenste politiepost te zijn.
 
15. Én betere ambulancevoorziening
Keer op keer blijkt dat de ambulances de wettelijke normen niet halen voor het op tijd aanwezig zijn in de West-Bommelerwaard (aanrijtijden). De SP gaat actievoeren om zorgverzekeraars, het RAV (Regionaal Ambulance Vervoer) en de Rijksoverheid zover te krijgen om (meer) ambulances dichterbij of in de Bommelerwaard te stationeren.
 
16. Veilig en gezond
De SP wil dat het gemeentebestuur de veiligheid van de inwoners vooropstelt en pas daarna de financieel economische belangen afweegt. De SP wil onder meer dat de gemeente bij het verstrekken van gebruiks-vergunningen rekening houdt met het zogenaamde stapeleffect bij de uitstoot van schadelijke stoffen.
 
17. Sachem weg uit de bewoonde wereld
Sachem is een groot risico voor de hele regio, en het meest door de situering naast de A2, het spoor en woonwijken. De SP is tegen de productie-uitbreiding van deze chemische fabriek en wil dat er, in samenwerking met de Provincie, gezocht wordt naar een veiliger locatie voor het bedrijf.
 
2. Duurzaamheid en natuur
A. Energiebeleid en verduurzaming
 
 1. Te lang heeft de gemeente Zaltbommel zich te weinig ingezet voor de overgang naar duurzame energie. Hoewel er afgelopen vier jaar meer gebeurd is, zijn de ambities en het tempo nog altijd te laag. De SP wil meer vaart maken met de energietransitie, in de wetenschap dat de toekomst van onze kinderen direct op het spel staat. De SP zet zich in voor de verduurzaming van huizen die voor iedere portemonnee beschikbaar is. De SP wil zich dan ook keihard inzetten om zowel de Gelderse, de landelijke, als de Parijse klimaatdoelstellingen te halen.
 2. De SP wil burgerinitiatieven om lokale energie op te wekken stimuleren.
 3. Nieuwbouw dient zo klimaatvriendelijk als mogelijk te zijn (BENG [=Bijna EnergieNeutrale Gebouwen] of zelfs helemaal energieneutraal), en niet meer gekoppeld te zijn aan aardgas. In principe worden daken van nieuwbouw meteen voorzien van zonnepanelen.
 4. Met beter isoleren valt nog een wereld te winnen, zeker bij oude huizen. De SP helpt huizenbezitters met het isoleren van huizen door het delen van kennis en expertise en het verstrekken van leningen.
 5. Investeringen in laadpunten voor elektrisch vervoer dienen gestimuleerd te worden en op een evenwichtige manier door de gemeente verspreid worden. Bij nieuwbouwprojecten wordt er meteen rekening gehouden met de plaatsing van voldoende laadpunten.
 6. Om de energietransitie op tijd mogelijk te maken dient er fors geïnvesteerd te worden in zowel wind- als zonne-energie. Het plaatsen van windmolens dient in goed overleg met omwonenden te gebeuren. Tuinbouwkassen kunnen zich goed lenen voor grootschalig gebruik van zonnepanelen.
 7. De SP is niet per se tegen het plaatsen van windmolens en zonnepanelen op landbouwgrond, zolang die landbouwgrond als zodanig bruikbaar blijft (dubbelgebruik).
 8. De energietransitie mag er niet toe leiden dat rijken nog rijker worden en armen nog armer: het eventuele financiële voordeel van gemeentelijke windmolens en zonneparken komt dan ook rechtstreeks ten goede aan de inwoners.
 9. De SP houdt haar ogen ook open voor alternatieve vormen van energieopwekking; zo moet er serieuze studie gemaakt worden van het gebruik van waterkracht, gezien onze rivierenrijke omgeving.
 10. Door slimmer inzamelen en verwerken van afval besparen we op grondstoffen en op de afvalstoffenheffing. Bij de tariefstelling moet wel rekening geworden met mensen met een klein inkomen, en met mensen die om medische redenen veel restafval produceren.
 11. Bourgondisch genieten kan ook plantaardig, lokaal en biologisch. De SP wil een concreet plan presenteren dat duurzamer consumeren stimuleert en zo de ecologische voetafdruk van Zaltbommel verkleint. We doen dit samen met de lokale horeca. Daarbij promoten we zoveel mogelijk plantaardig en biologisch eten.
 12. De SP zet een burgerberaad voor het klimaat op, om klimaatbesluiten te depolitiseren en burgers beter te betrekken bij wat nodig is. Inwoners van onze gemeente moeten het laatste woord hebben, niet alleen de economische belanghebbenden.
 13. De SP vraagt de rekenkamer met jaarlijkse klimaattoetsen na te gaan of het gemeentelijke klimaatbeleid voldoende bijdraagt aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen. We maken deze klimaatresultaten openbaar en toegankelijk voor iedereen.
B. Agrarische sector en kassen
 1. De glastuinbouw in haar huidige vorm is een enorme energieslurper; ze is verantwoordelijk voor 75 procent van de totale energieverbruik in de gemeente Zaltbommel. Wat de SP betreft heeft de glastuinbouw in deze vorm dan ook geen toekomst in de Bommelerwaard. Een wezenlijke bijdrage aan de energietransitie vanuit de glastuinbouw kan gerealiseerd worden door de kassen ’s winters niet langer te verwarmen, of het hele jaar door minder warmtegevoelige gewassen te verbouwen.
 2. Agrarische bedrijven dienen de natuurlijke leefomgeving te respecteren. De gemeente stelt hierover regels vast en zorgt voor goede handhaving. Het is daarbij belangrijk niet alleen over, maar ook met de boeren en tuinders te blijven praten.
 3. De SP stimuleert agrarische bedrijven die sociaal verantwoorde neveninkomsten zoeken, bijvoorbeeld als zorgboerderij.
 4. Wij stimuleren de menselijke maat in agrarische ondernemingen. De SP is geen voorstander van nieuwe grootschalige bio-industrie, zoals megastallen of grootschalige kastuinbouw. Wij willen dat de gemeente zich aansluit bij de actieplannen voor natuurinclusieve landbouw in Gelderland. De intensieve veehouderij wordt in een voortvarend maar verstandig tempo afgebouwd teneinde zo veel mogelijk belanghebbenden in redelijkheid mee te krijgen.
 5. De gemeente helpt ondernemers die over willen gaan naar minder belastende vormen van productie, bijvoorbeeld biologisch. De duurzame boer verdient ook een duurzaam inkomen.
 6. Waar vormen van intensieve veeteelt toch plaatsvindt (bijv. geitenhouderijen), moet dat altijd op ruime afstand van de bebouwde omgeving plaatsvinden, zodat de lokale volksgezondheid niet in het gedrang komt.
C. Natuur
 1. De SP wil het groene karakter van het landschap zoveel mogelijk bevorderen, en voorkomen dat de verstening verder oprukt. Operatie Steenbreek (dat zich inzet voor de vergroening van tuinen) moet veel meer gaan leven in de gemeente.
 2. Wij stimuleren kleinschalige initiatieven die ook een sociaalecologische kant hebben, zoals de Torentuin in de stad Zaltbommel.
 3. De gemeente dient rekening te houden met biodiversiteit in haar eigen groenbeheer, door bijvoorbeeld het aanleggen van vlinderstroken en het inzaaien van gemengde bloeiende soorten. Ook moet het maaibeleid ten gunste van de natuur worden aangepast.
 4. De afgelopen tijd is er veel te doen geweest over stortingen van grond in plassen (‘verondiepingen’), die na afloop verontreinigd bleken te zijn. Ook de gemeente Zaltbommel heeft met dit soort plannen te maken gehad (Aalst, Gameren). Zolang veiligheid en gezondheid niet beter gewaarborgd worden, roept de SP deze stortingen een halt toe.
3. Zorg, welzijn en armoedebestrijding
A. Zorg en Welzijn
 1. Niet alle cliënten van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet Langdurige Zorg kunnen genoeg voor hun rechten opkomen. Juist daarom voorziet de wet in gratis onafhankelijke cliëntondersteuning. Van jaar op jaar blijkt deze ondersteuning in onze gemeente te weinig bekend en te weinig ingeschakeld. Het wordt hoog tijd dat de gemeente hier gericht mee aan de slag gaat.
 2. Cliënten met steeds zwaardere zorgvragen mogen aanspraak maken op zorg thuis. Het strakke zorgminutenregime biedt echter te weinig ruimte voor uitschieters in zorgbehoefte. Dit moet eerlijker, ook voor de thuiszorgmedewerker.
 3. Zorg is geen markt. Er zijn te veel aanbieders met een commercieel belang werkzaam in ons gebied. In plaats daarvan moeten we meer stichtingen en corporaties in de gemeente Zaltbommel toelaten.
 4. Geen gedwongen winkelnering: mensen met een zorgvraag horen recht te hebben op een vrije keuze van wonen en zorgaanbieder.
 5. Zorg dient toegankelijk te zijn. Het gemeentekantoor dient een laagdrempelige en belangeloze vraagbaak te worden voor iedereen.
 6. Eenzaamheid is een schrijnend probleem in onze samenleving, speciaal in het geval van ouderen, ernstig zieken en mensen met beperkingen. De SP wil dat de gemeente dit krachtig aanpakt, bijvoorbeeld door initiatieven uit de samenleving om eenzaamheid te bestrijden actief te stimuleren en te ondersteunen.
 7. De SP zal indringend blijven toetsen of de gemeente zijn beleid waar maakt om verslavingen terug te dringen, obesitas bij kinderen en volwassen te voorkomen en hulp bieden aan inwoners met een depressie of psychische klachten.
 8. Voor jeugd met zware problemen moeten de wachtlijsten naar nul. Er moet direct voldoende betaalde expertise beschikbaar zijn om de juiste opvang en zorg te verlenen.
 9. Vrijwilligerswerk is prachtig, maar mag niet leiden tot verdringing van professionele banen. Aan de andere kant dient de gemeente mantelzorgers actief te ondersteunen, zodat mantelzorg niet leidt tot overvraging. Het ‘mantelzorgcompliment’ is een goed gebruik en dient gehandhaafd te worden.
 10. Voor mensen en initiatieven die, vaak onzichtbaar en belangeloos, anderen helpen en bijdragen aan de kracht van de lokale samenleving gaat de gemeente elk jaar een prijs uit reiken, de ‘Gouden brug’.
B. Welzijn en armoedebestrijding
 1. Bijstandsgerechtigden en mensen die tot 130% van het wettelijk sociaal minimum verdienen, moeten worden vrijgesteld van gemeentelijke belastingen en gemeentelijke heffingen om de zogeheten armoedeval te vermijden.
 2. Kinderen zijn vaak slachtoffer van armoede. Omdat scholen een belangrijke signaleringsfunctie hebben, overlegt de gemeente met de scholen wat er aan deze armoede kan worden gedaan.
 3. Muziekonderwijs zou geen privilege voor een kleine groep moeten zijn – het moet voor ieder kind beschikbaar zijn. Het is dan ook gewenst dat er in de gemeente Zaltbommel een gesubsidieerde muziekschool werkzaam is. Ook sportonderwijs moet voor alle kinderen toegankelijk zijn.
 4. Schuldsanering dient rechtvaardig en verstandig te zijn. Schuldeisers mogen niet komen aan het wettelijk minimumbedrag waar iemand van moet leven. De SP zit erbovenop dat de gemeente zijn beloften over schuldsanering waarmaakt.
 5. Bij mensen met schulden is de overheid vaak één van de grootste schuldeisers. Om perspectief te houden op een menswaardig bestaan schelden we gemeentelijke schulden kwijt als mensen drie jaar in de schuldhulpverlening hebben gezeten.
 6. Kortingen op uitkeringen door de sociale dienst moeten met grote terughoudendheid gehanteerd te worden. Deze kortingen op het inkomen van mensen die toch al alle moeite hebben om rond te komen, hebben dikwijls een averechts effect.
 7. De toeslagenaffaire laat ons zien dat de menselijke maat terug moet keren bij overheidsinstanties, in het bijzonder in het geval van kwetsbare mensen. De gemeentelijke overheid moet daarbij mensen met vertrouwen tegemoet treden – niet als criminelen – en hen helpen wanneer er fouten gemaakt worden, niet meteen straffen. De SP wil zich inspannen voor deze mentaliteitsverandering.
 8. Door mensen in armoede te helpen werk te vinden, bestrijd je de armoede op de beste wijze. De gemeente draagt bij aan het creëren van opleidingen die moeten leiden tot werk. De gemeente bevordert ook actief initiatieven die leiden tot het vinden van werk.
 9. De gemeente dient alert te zijn op zogenaamde ‘verborgen armoede’ onder de bevolking, ook bij ondernemers.
 10. De gemeente Zaltbommel heeft een begin gemaakt met een inclusiebeleid voor onder meer gehandicapten, maar óók tegen racisme en homofobie. De SP wil dat de gemeente samen met ervaringsdeskundigen dit beleid gaat omzetten naar concrete acties.
 11. De opvang van statushouders in onze gemeente is een belangrijke taak. Niet alleen moeten zij goed wegwijs gemaakt worden in onze samenleving, maar ook moet voorkomen worden dat ze tot armoede en isolement vervallen. Wij geven daarom ruime ondersteuning aan de vrijwilligers die statushouders begeleiden en volgen de nieuwe uitvoerders van het beleid rondom statushouders met grote zorg.
 12. Door oorlogen en andere humanitaire rampen kan er soms grote behoefte zijn aan noodopvang. Als het Rijk de gemeente Zaltbommel vraagt aan dergelijke opvang mee te werken, zal de SP hieraan meewerken. Wel dienen veiligheid en fatsoenlijke leefomstandigheden voor zowel de vluchtelingen als de omwonenden goed geregeld te worden.
4. Wonen, werken en economie
A. Wonen
 1. De SP wil dat er genoeg sociale huurwoningen en betaalbare (starters)koopwoningen gebouwd worden. De instroom van arbeidsmigranten en statushouders mag niet leiden tot een verlenging van de wachttijden op een sociale huurwoning.
 2. Er moet specifiek geïnvesteerd worden in sociale huurwoningen voor jongeren (onder de 23 jaar, voor maximaal vijf jaar), om jongeren in onze gemeente te houden.
 3. De invloed van projectontwikkelaars moet worden teruggedrongen, de gemeente moet hier meer regie en zeggenschap in nemen.
 4. De gemeente gaat met de woningcorporaties afspraken maken over een programma om het aantal zonnepanelen op daken van woningen fors uit te breiden en energiebesparende maatregelen te nemen.
 5. De mogelijkheid moet onderzocht worden hoe ouderen geholpen kunnen worden langer in hun eigen huis te blijven wonen. De gemeente kan het ouderen makkelijker maken hun huis aan te passen door middel van, bijvoorbeeld, het verstrekken van ‘blijversleningen’.
 6. Tegelijkertijd proberen we het aantrekkelijk te maken voor ouderen om over te stappen naar passendere woningen, bijv. seniorenappartementen, zodat eengezinswoningen vrijkomen voor gezinnen.
 7. De gemeente moet open staan voor creatieve woonoplossingen voor starters, ouderen en zorgbehoevenden, die bijvoorbeeld in woongroepen willen wonen, een woning willen splitsen, een mantelzorgaanbouw willen realiseren of tiny houses willen bouwen. Het is hierbij buitengewoon belangrijk dat maatwerk geleverd wordt – een passende oplossing voor een specifieke situatie – en dat bureaucratische hindernissen weggenomen worden
 8. De SP vindt het belangrijk dat woon-zorgarrangementen verspreid worden over alle kernen, zodat ouderen op een kleinschalige wijze en in de hun bekende, eigen omgeving kunnen wonen. Dat geldt ook voor verpleeghuisvoorzieningen.
 9. Voor de middeninkomens zien we erop toe dat voor huurwoningen in de vrije sector geen exorbitante huurprijzen worden gevraagd door verhuurders actief op te zoeken en aan te spreken.
 10. Om speculatie met woningen te voorkomen voeren we een zelfbewoningsplicht in.
 11. We geven bij nieuwbouwprojecten voorrang aan bewoners uit eigen gemeente.
 12. De SP is van mening dat iedereen, ook seizoensarbeiders en arbeidsmigranten, recht heeft op een fatsoenlijke en menswaardige woning, bij voorkeur niet op hetzelfde terrein als de werkgever (scheiding werk en wonen). Initiatieven die aan de aanbevelingen van de commissie-Roemer voldoen en niet tot overlast voor de lokale bevolking leiden, kunnen op onze steun rekenen. Ook ontwikkelt de gemeente het broodnodige integratiebeleid voor arbeidsmigranten, van wie velen uiteindelijk besluiten in Nederland te blijven wonen.
 13. De SP benadrukt het belang van strenge en consequente handhaving wanneer het gaat om huisvesting van seizoensarbeiders en arbeidsmigranten. Door de gemeente dient gecontroleerd te wonen op veiligheid en overlast, zowel voor de arbeidsmigranten als de omwonenden.
B. Werken en economie
 1. Als lokale overheid heeft de gemeente een extra verantwoordelijkheid voor mensen in slechter betaalde banen. De gemeente gaat er alles aan doen om deze banen in eigen huis te behouden. Banen in de schoonmaak, de catering etc. worden niet (langer) uitbesteed.
 2. De gemeente betaalt haar eigen werknemers minstens een minimumloon van 14 euro per uur, en vraagt aan partijen met wie ze samenwerkt hetzelfde te doen.
 3. De gemeente en de daaraan verbonden partijen bieden stageplekken en werkervaringsplekken voor praktijkonderwijs.
 4. Vervoer van en naar de sociale werkvoorziening in Geldermalsen dient voor medewerkers uit de Bommelerwaard zorgvuldig georganiseerd te worden. Als dat nodig is, zal de gemeente Zaltbommel zelf weer een sociale werkplaats huisvesten.
 5. Werkzaak is tegenwoordig verantwoordelijk voor de begeleiding van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. We zijn er scherp op dat Werkzaak deze mensen met zorg – lokaal en laagdrempelig – begeleidt en kijkt naar hun mogelijk- en onmogelijkheden, zonder hen direct richting ‘normaal’ werk op te dringen.
 6. De gemeentelijke inkomensvoorzieningen (langdurigheidstoeslag, individuele inkomenstoeslag) voor mensen met een laag inkomen blijven overeind.
 7. De SP wil dat iedereen die werkzoekend is laagdrempelig en met de menselijke maat begeleid wordt, en wil door een gemeentelijk onderzoek onder de werkzoekenden in onze gemeente toetsen of dit waar gemaakt wordt.
 8. Werk moet bijdragen aan de financiële zelfstandigheid en zelfredzaamheid van mensen. De SP wil niet dat mensen met behoud van de bijstandsuitkering verplicht ingezet worden in bijvoorbeeld de groenvoorziening. Dit is verdringing van arbeidsplaatsen. Indien deze mensen wel ingezet worden, dient dat altijd te leiden tot een verbetering van hun inkomen.
 9. De gemeente ondersteunt startende en kleine ondernemers door verstrekken van informatie en biedt hulp bij vinden van huisvesting.
 10. Door vrijwilligerswerk dragen vele Nederlanders op allerlei manieren bij aan onze samenleving – zij zijn het cement in onze samenleving. Vrijwilligerswerk wordt door de gemeente gestimuleerd en waar nodig ondersteund. De SP ziet de wenselijkheid in van professionele, betaalde, coördinatoren voor grote vrijwilligersorganisaties en zet zich in voor meerjarensubsidies voor vrijwilligersorganisaties, zodat die meer zekerheid voor de toekomst hebben.
 11. De lokale economie dient door de gemeente gestimuleerd te worden, bijvoorbeeld door plaatselijke bedrijven in te schakelen bij de dienstverlening voor de gemeente.
 12. Leegstand en verpaupering van winkelpanden moet actief door de gemeente bestreden worden. Hierbij dient ook herbestemming van winkelpanden tot woonruimtes overwogen te worden, in het bijzonder voor jongerenhuisvesting.
 13. De SP wil niet nog meer lege kantoren en bedrijfspanden in de gemeente Zaltbommel. Indien niet wordt voldaan aan het leegstandscriterium (60% verhuurd/verkocht), vindt er geen nieuwbouw van kantoren plaats.
 14. De (toeristische) ontwikkeling van de vele en zeer diverse historische bezienswaardigheden in de gemeente (Slot Loevestein, Batterij Brakel etc.) verdient de aandacht van de gemeente. De SP investeert liever in een aantrekkelijke en gastvrije gemeente voor slow tourism, dan in nog meer grote blokkendozen (logistiek) of glastuinbouw.
 15. Eerlijk werk en economie stoppen niet bij de gemeentegrenzen. Daarom maakt de SP van Zaltbommel een fairtrade-gemeente en brengt het bij ondernemers en consumenten de veiligheid en eerlijke beloning in de productieketen buiten Zaltbommel en Nederland onder de aandacht.
 16. De SP is niet voor een 24/7-economie; daarom breiden wij het aantal koopzondagen niet verder uit.
5. Onderwijs, sport en cultuur
 1. De school is het hart van het dorp. Daarom moet er in elke kern minstens één basisschool zijn. Ondoordachte sluiting van scholen gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs.
 2. De SP vindt het van groot belang dat er in het lokale onderwijs aandacht is voor integratie, diversiteit, inclusiviteit en identiteit. De gemeente dient initiatieven daartoe te ondersteunen.
 3. Ook het Sinterklaasfeest moet een feest zijn voor iedereen; daarom zoeken we in samenwerking met de Sinterklaascomités naar een manier van vieren waarbij alle kinderen zich welkom voelen.
 4. Het onderwijs in lichamelijke oefening is in de verdrukking gekomen. De SP is voorstander van sport- of gymzalen in elk dorp. De gemeente bevordert het gymnastiekonderwijs door vakdocenten op basisscholen.
 5. De gemeente zorgt voor gratis zwemonderwijs.
 6. De SP vraagt aandacht voor jongeren die dreigen af te haken in het onderwijs. De scholen hebben een sociale plicht om uitval van leerlingen te bestrijden door bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding aan te bieden.
 7. De SP betreurt de afbraak van het jeugdwerk in Zaltbommel in de afgelopen jaren. Het is gewenst dat de gemeentebeleid ontwikkelt voor levend jeugdwerk in de stad en dorpen.
 8. De mogelijkheid om sporten te beoefenen is van belang voor de leefbaarheid in stad en dorpen. Daarvoor is het van belang dat deze in stand wordt gehouden, onder meer door gemeentelijke subsidies. Deelname aan sportverenigingen door de jeugd moet gestimuleerd worden.
 9. Door scholen bij (sport)verenigingen op bezoek te laten gaan worden kinderen en jongeren enthousiast gemaakt voor deelname aan deze verenigingen. Hierbij kan ook een rol weggelegd zijn voor sportcoaches.
 10. Wat betreft de vervanging van De Poorterij, blijft de SP pal staan voor de meest uitgebreide theater-variant.  
 11. De SP verleent steun aan de ontwikkeling van een popmuziekcentrum.
 12. Speciaal voor kinderen en ouderen dienen er in alle kernen bibliotheekvoorzieningen te zijn, bijvoorbeeld door collecties te plaatsen in dorpshuizen, of door het laten rondrijden van een bibliobus.
 13. Muziek, dans en beeldende kunst zijn belangrijk voor volwassenen en vooral voor kinderen. Elke euro subsidie is hieraan goed besteed. Indien mogelijk wordt dergelijk onderwijs op de scholen aangeboden.
 14. De gemeente Zaltbommel, in het bijzonder de stad Zaltbommel, heeft een rijke geschiedenis en is bezocht en bewoond door vele bijzondere personen, zoals de schilder Manet, de ondernemersfamilie Philips, de revolutionair Marx, baron Wolter Robert van Hoëvell die zich inzette voor de afschaffing van de slavernij, en – uiteraard – de tekenaar Fiep Westendorp. De gemeente gaat aan de slag met dit rijke erfgoed (exposities, gedenktekens, standbeelden) en vergroot daarmee de toeristische aantrekkingskracht van Zaltbommel.
 15. Elke inwoner van de gemeente Zaltbommel kan een voucher ophalen om één keer per jaar gratis naar Loevestein of het Stadskasteel te gaan. De gemeente, met al haar moois, is immers van de inwoners.
6. Kernenbeleid en verkeer
A. Kernenbeleid
 
1. Dorps- en wijkraden
De SP wil in alle kernen van de gemeente Zaltbommel een dorpsraad. Voor de stad Zaltbommel gaat het om wijkraden. Deze raden horen democratisch gekozen te worden; daarmee wordt ook het belang van deze raden vergroot in het besluitvormingsproces. De dorps- en wijkraden moeten over een eigen budget te beschikken en duidelijke bevoegdheden te hebben.
 
2. Kernen met een eigen identiteit
In de gemeente Zaltbommel bewaken wij de eigen identiteit en de zelfstandigheid van de verschillende kernen: Aalst, Bern, Brakel, Bruchem, Delwijnen, Gameren, Kerkwijk, Nederhemert (Noord en Zuid), Nieuwaal, Poederoijen en Zuilichem. Dit doen wij door:
    a) Een goede vervoersvoorziening, zoals de regiotaxi en de reguliere busdienst, in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren.
    b) In zoveel mogelijk kernen de basisvoorzieningen zoals dorpshuis, medische voorzieningen en pinautomaat, te handhaven, dan wel opnieuw te vestigen. Ook trachten we in elke kern tenminste één basisschool te handhaven. Daarnaast moet fatsoenlijk mobiele bereikbaarheid in elke kern gegarandeerd zijn.
    c) Creatieve oplossingen te zoeken voor wat betreft het cultuuraanbod, bijvoorbeeld door het organiseren van een bibliotheekvoorziening in een dorpshuis of een rijdende bibliotheek (bibliobus).
    d) Lokale initiatieven van bewoners te stimuleren en te ondersteunen. Als de buurt bijvoorbeeld ideeën heeft voor openbaar groen of cultuur in bredere zin (zang-, toneelvereniging etc.) wordt daar serieus naar gekeken.
 
3. Ruimte om te spelen
De SP vindt het belangrijk dat er in zowel oude als nieuwe wijken genoeg ruimte is voor kinderen om te spelen. Daarom wil de SP de Agnes Kant-norm introduceren in de gemeente Zaltbommel: minimaal 3% van elke woonwijk dient beschikbaar te zijn als speelruimte. Bovendien moet de speelruimte van voldoende groen voorzien zijn: dat maakt het spelen niet alleen aangenamer, maar is ook goed voor de leefbaarheid in de wijk.
 
B. Verkeer
 1. De SP wil dat onveilige verkeerssituaties worden aangepakt. Inwoners worden hierbij serieus genomen; inwoners van alle kernen kunnen aangeven welke verkeerssituaties aangepast of verbeterd moeten worden. Ook dient er bij beslissingen over nieuwbouw of verkeersbesluiten veel waarde toegekend te worden aan het effect op de leefbaarheid voor de bewoners van de betreffende wijk of kern.
 2. De SP wil de huidige buurtbussen behouden. Onderzocht moet worden of dienstregelingen uitgebreid moeten worden, bijvoorbeeld in de avonden. Ook moet er gekeken worden of de verschillende vervoersmiddelen goed op elkaar aansluiten.
 3. Het station Zaltbommel is van enorm belang voor de hele Bommelerwaard. Samen met provincie moet de gemeente zich dan ook inzetten voor een blijvende goede dienstregeling en de opwaardering van het station tot Intercity-station. Ook de veiligheid op het station en voldoende parkeergelegenheid voor zowel fietsen als auto’s blijft van belang.
 4. Onderzoek moet gedaan worden naar gratis OV voor 65+, kinderen onder de 12 jaar en mensen met een beperking. Dit kan bijvoorbeeld bewerkstelligd worden door het invoeren van een zogenaamde ‘Meedoenpas’.
 5. Het nieuwe parkeerbeleid in de stad Zaltbommel is onbegrijpelijk. We gaan terug naar een eenvoudiger systeem met meer gratis parkeerplekken aan de randen van de binnenstad.
 6. De SP wil het fietsen stimuleren door fietspaden aan te leggen en voldoende fietsenrekken te plaatsen. De SP streeft naar afgezonderde fietspaden met verlichting of glasbolreflectoren (‘fietssnelwegen’) door heel de Bommelerwaard.
 7. De overlast door vrachtwagens en ander gemotoriseerd verkeer in het buitengebied moet teruggedrongen worden door strenge handhaving.
 8. De Steenweg in Zaltbommel verwordt steeds meer tot een ‘Steen-en-beenweg’. Er komt te veel en vaak ook te snel verkeer over deze weg, hetgeen tot vermindering van het woonplezier van omwonenden leidt en tot gevaarlijke momenten voor overstekende voetgangers en kinderen op de fiets. Zeker met het oog op de geplande bouwprojecten is het daarom van belang dat er goed gekeken wordt naar de aanleg van een extra ontsluitingsweg aan de westkant van Zaltbommel.
 9. Wij willen op de kribben in de uiterwaarden zwemboeien aan lijnen plaatsen ten behoeve van het redden van drenkelingen.
Contact
Zie voor meer informatie over de SP Bommelerwaard:
 
Of neem contact met onze voorzitter of lijsttrekker:
 
Foto: Richard van Dok / Stef Dingemans
Lijsttrekker
Stef Dingemans
06-57429965
 
 
 
Foto: Richard van Dok / Rob Nelisse
Voorzitter
Tineke van Dijk
06-50644690
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

U bent hier