h

Nog meer kassen ……?

17 november 2012

Nog meer kassen ……?

Tussen Zaltbommel en Brakel zijn veel nieuwe kassen gepland.

De Socialistische Partij maakt zich er grote zorgen over. Met deze artikel en een in de West-Bommelerwaard rondgebrachte brochure maakt zij de bewoners van de West Bommelerwaard duidelijk waarover die zorgen gaan. De SP vraagt inwoners een reactie op de problemen die worden genoemd:

  • Maken zij zich ook zorgen om de kwaliteit van hun woonomgeving?
  • Vinden de bewoners ook dat de leefbaarheid van de streek en de dorpen sterk achteruit gaat als er zoveel kassen worden gebouwd?
  • Is het voor hen te accepteren dat de dorpen straks ingeklemd zullen worden tussen mega-grote kasbedrijven, waarmee open ruimte tussen de dorpen wordt opgebruikt?

Wat is er aan de hand ……?

De gemeente Zaltbommel wil glastuinders meer ruimte geven om hun bedrijven sterk te vergroten. Om de plannen uit te voeren, werkt de gemeente samen met de provincie Gelderland, de gemeente Maasdriel, het waterschap Rivierenland en de organisatie van glastuinders. De plannen zijn al in een vergevorderd stadium. Maar de inwoners van de streek kunnen de plannen nog bijsturen. Dat kan door druk uit te oefenen op de gemeente. 

De SP vindt dat de leefbaarheid van het westelijk deel van de Bommelerwaard achteruit holt door buitensporige kassenbouw. Zij wil dat de groei van het aantal kassen stopt.

Hoe zien de nieuwe kassen er uit ……?

Er zullen volgens de plannen heel grote kassen worden gebouwd. Die kassen zijn vaak meer dan 10 hectaren groot. Dat komt neer op meer dan 20 voetbalvelden bij elkaar. De nieuwe kassen zijn meer dan 5 meter hoog. Zelfs tot 8 meter hoog. Bijna zo hoog als een huis van 3 verdiepingen dus. Voor bloementeelt is het soms nodig dat de lampen ’s nachts volop branden. De hele omgeving is dan verlicht. Het dag- en nachtritme van mens en dier wordt erdoor verstoord. Er is ook veel water nodig voor de teelt in de kassen. Daarom worden er buiten de kassen grote bassins aangelegd. Daar wordt het water voor de kassen in opgeslagen.

Wie ruimt oude, versleten kassen op ……?

Vervallen kassen ontsieren het landschap. Ze zijn verouderd en niet meer rendabel. Daarom worden ze niet meer gebruikt en staan ze leeg. Ze zijn te duur geworden. Niemand kijkt naar deze kassen om. Ruiten zijn kapot. In zo’n kas is het een rotzooitje.

Wie ruimt deze kassen op? En op welke termijn gebeurt dat? Zijn hier ook plannen voor of gaan plannen alleen over de bouw van nieuwe kassen? Zal de gemeenschap voor de kosten opdraaien om oude kassen te verwijderen?

Wat levert het op voor de streek ……?

Zijn kasbedrijven goed voor de werkgelegenheid? Dat wordt gezegd, maar hoeveel mensen werken er in de mega-kassen? Wie werken er eigenlijk in de kassen? Hoeveel mensen komen er uit de streek zelf? Verdringen buitenlandse werkkrachten de Nederlandse?  Hoeveel arbeiders worden er uit Oost Europa gehaald om in de kassen te werken? Krijgen zij daarvoor hetzelfde betaald als Nederlanders? Er wordt beweerd dat deze arbeiders veel meer uren maken dan is toegestaan. Is dit juist? Zijn er misschien koppelbazen aan het werk die een deel van het geld opstrijken dat buitenlandse arbeiders verdienen?  Waar worden de arbeiders uit Oost Europa gehuisvest? Hoe en door wie wordt dat betaald?

Nieuwe kasbedrijven liggen vaak aan smalle landweggetjes. Daar moeten grote transportauto’s over heen om de producten van de kasbedrijven op te halen. Er ontstaan gevaarlijke verkeerssituaties. Wie gaat de verbreding van die landweggetjes eigenlijk betalen? Draait de burger daar voor op? 

Wat zijn de gevolgen voor mens en milieu ……?

Langs de gehele dijk van Gameren tot Brakel zie je nu al kassen staan, zover het oog reikt. Kassen, afgewisseld door bassins voor de opslag van water. Op de open plekken die er nog zijn, komen nieuwe kassen, mega-grote kassen. De dijk is dan niet aantrekkelijk meer om te fietsen, toeristen blijven weg. Het open landschap is verdwenen. Er zijn geen akkers meer, minder weilanden en boomgaarden.

Sinds enige tijd zijn er lozingen van vervuild afvalwater in het milieu gemeld. De kranten stonden er vol van. De lozingen bedreigen het drinkwater voor Den Haag.

Wie draait er op voor de lozing van vervuild afvalwater uit de kassen op het open water? Komt dit voor rekening van de gemeenschap?

Onduidelijkheden waarop antwoord nodig is.

 

 

 

Reacties

U als SP maakt zich terecht zorgen om de nieuwe plannen om glastuinders meer ruimte te geven.

Omwille van economische groei is het natuurlijk prachtig dat bedrijven gelegenheid gegeven wordt om te groeien, echter zoals we al te vaak zien veroorzaakt expansie ook problemen.

Kassen zien er niet uit en dat er een verstoring van het nachtritme van mens en dier kan veroorzaken is iets waar zeker rekening mee gehouden moet worden. Maar graslanden waar niets mee gebeurt zal zeker geen bijdrage leveren aan de werkgelegenheid en economische groei.

Overtuiging dat het veel voor de Bommelerwaard zal opleveren heb ik niet. De ondernemers zullen er zelf het meeste voordeel bij hebben en om te concurreren zal illegaliteit/ overtreding van regelgeving toenemen. Denk daarbij ook aan uitbuiting van arbeidskrachten. We kunnen onze kop in het zand steken, maar er zijn denk ik volop voorbeelden te noemen over hoe het niet moet. Mijn mening is dat in een tijd van crisis je eerst moet zorgen dat er werkgelegenheid wordt gecreëerd voor de "interne werkelozen" en dan pas arbeidskrachten van buitenaf aantrekken. Maar zoals vaak, eerst de eigen portemonnee, dan de medemens.

Een van mijn grootste zorgen met betrekking tot dit onderwerp is echter de vervuiling die het met zich meebrengt. Hierbij hoef ik maar terug te blikken op recentelijk plaats gevonden voorvallen in de Bommelerwaard. Hoe groter men wordt hoe meer bestrijdingsmiddelen er gebruikt moeten worden. De capaciteiten om vaak te controleren en te testen zijn er niet. Dus zal de kans toenemen dat er onopgemerkt geloosd gaat worden op land en in het water.

Ook wij zijn niet blij (om het maar zacht uit te drukken) met alle kassenbouw in de Bommelerwaard. We vinden dat er al meer dan genoeg kassen staan. Er zijn nu al heel veel Oost-Europeanen nodig om alle arbeidsplaatsen op te vullen. Dus meer werk in de kassen is echt niet nodig. Jammer ook dat alle akkers en weilanden en boomgaarden opgeofferd worden. Het weidse van onze streek gaat zo helemaal verloren. Nu is het 's nachts al een zee van oranje licht en dat zal er niet beter op worden. Niet goed voor je nachtrust. '
Kortom: wij zijn er niet blij mee en zouden heel graag willen dat er geen kassen meer bijgebouwd worden!!
Wij wonen al vele jaren met veel plezier in de Bommelerwaard, maar maken ons zorgen om het volbouwen met kassen. Fijn dat u de mogelijkheid van een forum biedt. Veel succes!!!

we hebben in ons gezin een discussie over de kassen gehouden nav jullie foldertje.
Unaniem zijn wij het er mee eens dat er genoeg kassen in de Bommelerwaard staan, liever minder dan meer.
Waarom?
- Kassen zijn lelijk en passen niet in het landelijke rivierengebied
- Kassen bieden weinig gevarieerd werk.
- De mensen die in de kassen werken, ook veel jongeren, komen in aanraking met giftige stoffen.
- Ook ons oppervlakte water is meer vervuild dan waar ook in Nederland, wat zullen daarvan de gevolgen zijn?
- Voordat er een uitbreiding komt zou die vervuiling eerst goed onderzocht moeten worden.
- De parel tussen de rivieren, de Bommelerwaard, blijkt bij nader inzien een stukje glas te zijn, helaas!

Absoluut onacceptabel dat er nog meer kassen worden gebouwd.
Sterker nog de SP zou zich hard moeten maken om de glastuinbouw op termijn in zijn geheel te gaan verplaatsen naar de provincie Groningen.
Daar ligt de ruimte en biedt het wellicht nieuwe arbeidskansen voor de bevolking aldaar.
Maar blijf vooal dus af van dat beetje open gebied dat wij hier nog hebben.
Laat ons een les leren van wat er in het Westland is gebeurd!

Ik ben ook fel tegen de plannen voor nog meer kassen. Het dorpsaanzicht verdwijnt en dat vind ik heel erg. Een toekomstbeeld met alleen het uitzicht van glas wat de dorpen met elkaar verbind? Daar moet ik niet aan denken. Er zijn genoeg kassen...meer dan genoeg! De kleine dorpen lenen zich toch niet voor dergelijke grote uitbreidingsprojecten voor kassen!
Vee mensen genieten van de rust en mooie omgeving bij wandelen, fietsen of sporten. Als dit beeld veranderd in glas is dit niet meer genieten in mijn optiek. We moeten ervoor waken dat we niet alles kapot maken en geen oog meer houden op wat de bommerlerwaard uniek maakt.

Ik zie een prachtige dijk, een levendige rivier.
Ik zie glazen wanden in plaats van een groen achterland met weidevogels.

Onze bestuurders kijken liever naar hun spiegelbeeld.
Ze wentelen zich in hun kortstondige weelde.

Zij snappen niet dat ze de echte rijkdom hiermee weggooien.
Een gemiste kans voor het toerisme in de Bommelerwaard.

Reactie toevoegen

U bent hier