h

Algemene beschouwingen (perspectiefnota) 2023 - Moties

7 juli 2023

Algemene beschouwingen (perspectiefnota) 2023 - Moties

Foto: SP / SP

Traditioneel gezien dienen de verschillende politieke partijen tijdens de algemene beschouwingen ook enkele moties in. Deze editie waren er in totaal relatief weinig moties waarover gesproken werd. In dit artikel wordt kort ingegaan op het tweetal moties dat is ingediend door de SP fractie alsmede op een enkel andere relevante moties die tijdens de avond van de perspectiefnota zijn besproken.

1. Scouting St. Martinus Zaltbommel
Deze motie komt voort uit de toenadering van enkele jonge leden van de scouting waarmee de SP enkele malen in gesprek is geweest. Direct helder was dat de SP graag ondersteuning wilde bieden aan deze vereniging om na te denken over een oplossing voor een nieuw clubgebouw. Tot op heden was de samenwerking met de gemeente hier namelijk tamelijk vruchteloos gebleken Het hierop volgende bezoek aan de scouting waar alle raadsleden voor waren uitgenodigd heeft het benodigde inzicht verschaft aan de andere partijen. Zodoende was het dictum van de motie, dat zich richt op het nemen van een actievere rol als college om het clubgebouw van de scouting te realiseren, niet onderhevig aan een zware discussie. De meeste partijen waren vooraf geïnformeerd en voorzien van de juiste argumenten om hier steun aan te verlenen. Wij zijn dan ook verheugd dat deze motie unaniem is aangenomen. 

2. Motie onafhankelijk mediafonds
Deze motie is tijdens de algemene beschouwing van november 2022 ook door de SP naar voren gebracht. De discussie die hierop volgde liet zien dat er voornamelijk onder coalitiepartijen geen goed besef was van dit middel en het bijbehorende doel. Vanwege deze reden is de motie destijds teruggetrokken. Om alle raadsleden goed te informeren over het belang van een dergelijk onafhankelijk mediafonds én de positieve gevolgen hiervan voor het lokale medialandschap en de democratische beginselen is het onderwerp geagendeerd tijdens de voorgaande raadsvergadering.
Dit debat was open, enerverend en informatief. De verschillende partijen leken te beseffen dat een dergelijk fonds onafhankelijk is (en dus geen belangenverstrengeling veroorzaakt) en zorgt voor een toename van de informatievoorziening vanuit de gemeente (en vice versa), alsmede zorgt voor een sterkere onderlinge verbondenheid van haar inwoners alsmede voor een sterke democratische controle.
Desalniettemin bleek dit besef toch niet helemaal doorgedrongen bij enkele partijen waardoor de motie het teleurstellend genoeg niet gehaald heeft. Wat de SP betreft een gemiste kans om de gemeente op verschillende manieren te versterken en ontwikkelen.

Motie jeugdcentrum (PVDA)
De PVDA heeft een motie ingediend om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het oprichten van een jeugdcentrum in onze gemeente. Ook deze motie is teruggetrokken tijdens de vorige algemene beschouwingen vanwege een (niet nagekomen) toezegging dat hier al naar gekeken zou worden. Dat is niet gebeurt, en zodoende is de motie deze keer wel ingediend. De SP heeft meegeschreven aan de motie om deze kernachtig en goed gekaderd in te dienen, vanwege de gedeelde belangen een goede manier van samenwerken die hier zijn vruchten heeft afgeleverd. De motie is unaniem aangenomen, wat ons betreft een erg mooi resultaat.

Overige moties

-BVNL diende een motie in m.b.t. de veiligheid van enkele specifieke kruispunten. Deze motie is unaniem aangenomen.
-De CU diende een motie in m.b.t. het beschermen van bomen aan de Steenweg Zaltbommel. Ook deze motie is unaniem aangenomen.
-De VVD diende een motie in om te kijken naar de mogelijkheden om een programma op te richten rondom 'politiekids' deze motie is met 20 / 1 aangenomen. Alleen de SP verleende geen steun. Dit vanwege de onduidelijke doelstelling van het programma en de te grote focus op het aanleren van repressie/controle bij kinderen. Naar mening van de SP strookt dit niet met (een) doelstelling(en) van het programma om het imago van de politie te verbeteren en/of weerbaarheid te vergroten maar kan dit juist averechts werken.

 

Reactie toevoegen

U bent hier