h

Algemene beschouwingen 2022 - Moties

4 november 2022

Algemene beschouwingen 2022 - Moties

Foto: SP

Tijdens de jaarlijkse algemene beschouwingen dienen de aanwezige partijen traditioneel gezien enkele moties in. Ook de SP heeft tijdens de afgelopen editie (03/11 red.) hier gebruik van gemaakt. In dit artikel wordt er kort beschreven welke moties door de SP fractie zijn ingediend, en in grote lijnen welke wij steunden en waar wel/niet aan gewerkt zal gaan worden door het college.

1. Schoolzwemmen
De SP Fractie heeft een motie ingediend om een vorm van het schoolzwemmen weer ter (her)introduceren. Wij geloven dat ieder kind de mogelijkheid moet hebben om te leren zwemmen, onafhankelijk van het inkomen van de ouders, en dat de basisschool hier een belangrijke rol in kan spelen. Na de motie te hebben voorgelegd aan de wethouder hebben we de toezegging gekregen dat ze hier direct mee aan de slag gaat. In lijn met onze motie gaat ze onderzoeken hoe alle bassischolen in onze gemeente hierover denken en welke voor-, en nadelen zij hier in zien. Voor het kerstreces horen we daar al meer over.

2. Cultuurvoucher
Een tweede motie die op tafel lag, heeft betrekking op het verstrekken van een jaarlijkse cultuurvoucher voor alle inwoners in onze gemeente. Hierdoor gaan mensen eerder naar lokale culturele activiteiten, wordt de naamsbekendheid hiervan vergroot en dragen we bij aan een inclusieve sociale gemeenschap. Ook hier was de wethouder enthousiast en liet blijken onze doelstelling te steunen en te willen overleggen over de vorm. Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuw lokaal cultuurbeleid, waar we dit onderwerp dan ook zeker in terug gaan zien.

3. Repetitieruimte
Deze motie gaat over het zoeken naar mogelijkheden voor repetitieruimtes in onze gemeente. Veel muzikanten, bands en muziekgroepen geven aan hier behoefte aan te hebben en vinden het een enorm gemis dat er hier binnen de gemeentegrenzen niets is te vinden. Dit onderwerp is dan ook op tafel gekomen doordat lokale muzikanten ons hier bewust van hebben gemaakt en dat wij samen, ook met andere partijen, hebben nagedacht over de opties. We zijn dan ook erg blij dat uiteindelijk vrijwel alle partijen met 20 voor, en 1 tegen dit initiatief steunden.

4. Onafhankelijk mediafonds
Deze laatste motie gaat over de oprichting van een lokaal mediafonds. Wij geloven dat het belangrijk is dat er een onafhankelijke media aanwezig is tijdens belangrijke politieke vergaderingen en activiteiten. Om ons als raad (en het college) te controleren en scherp te houden, maar ook om een vertaalslag te maken naar alle inwoners die niet allemaal de livestream van de vergaderingen volgen iedere week. Helaas waren niet alle partijen hier van overtuigd en zagen vooral beren op de weg. Deze motie heeft het dan ook niet gehaald. Zodoende gaan we t.z.t. weer bekijken hoe we dit wel onder de aandacht kunnen brengen.

Andere moties
-Cultuurcentrum jongeren: Een andere motie die we steunden (en hebben helpen schrijven) was die van de PVDA over cultuurcentra voor jongeren. Hoewel hier veel steun voor leek te zijn is de motie toch ingetrokken. Samen met de PVDA houden we in de gaten hoe het college hier mee aan de slag gaat. 
-Armoedebeleid: Een belangrijk thema dat door de CU werd ingediend. Dusdanig belangrijk dat wij momenteel bezig zijn met een intiatief om hier los van de algemene beschouwingen op terug te komen. ('De rode knop'). 
-Vaktechnische opleiding: Een mooi initiatief van het CDA over het onderzoeken of we in de gemeente meer aandacht en ruimte kunnen schenken aan vaktechnische opleigingen werd door de SP van harte gesteund. We zijn dan ook blij dat deze motie het heeft gehaald.
-Veteranen: Een tweetal moties met de VVD als initiatiefnemer met betrekking tot de erkenning van veteranen (anjerperkjes en vlag) zijn eveneens aangenomen.
-Duurzame initiatieven. Een handvol duurzame initiatieven, variërend van het aanplanten van bomen tot het reguleren van plastic handschoenen heeft het niet gered. Met als uitzondering de verstrekking van duurzame hondenpoepzakjes (door de gemeente),- deze is aangenomen en er zal worden gekeken naar alternatieven.
 

Reactie toevoegen

U bent hier