h

MINDER ZORG THUIS?

20 mei 2015

MINDER ZORG THUIS?

Onze afdeling vraagt zich af of de veranderingen in de zorg wel op de juiste manier worden aangekaart. Een belangrijk onderdeel is het zogenoemde keukentafelgesprek.

Dat is een individueel gesprek tussen degene die zorg nodig heeft en de gemeente. Daarin wordt vastgesteld welke zorg iemand zelf voor zijn rekening kan nemen, al dan niet met steun van familie of buren, en waarin de gemeente moet bijspringen. Over deze keukentafelgesprekken is de onduidelijkheid groot. Dit geeft veel onrust bij de zorgvragers. Er is verschil in hoe gemeenten omgaan met deze gesprekken. Er zijn zelfs gemeenten die deze gesprekken overslaan en alleen een brief sturen. Dat mag wettelijk niet! Gelukkig hebben we nog geen aanwijzingen dat de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel het alleen via een brief afdoen.
In Zaltbommel en Maasdriel hebben enkele bijeen-komsten plaatsgevonden, waarin men informatie kreeg over hoe de veranderingen in de zorg er uitzien. Wij hebben er een aantal bijgewoond en daar ook kritische vragen gesteld. Voor Zaltbommel maakte wethouder Van Balken duidelijk dat het uitgangspunt is dat ondersteuning uitsluitend wordt geboden voor wat mensen niet zelf kunnen oplossen. Hierbij wordt rekening gehouden met de persoonlijke situatie en de mogelijkheden die men zelf heeft om in oplossingen te voorzien. Daarmee ligt er ook bij de zorgvrager een verplichting. Dit betekent dat samen naar mogelijkheden en oplossingen wordt gezocht. 'Samen' betekent dat de zorgvrager hierbij zelf dus ook een inspannings-verplichting heeft.” Niet het recht op een individuele voorziening is het uitgangspunt, maar de betrokken samenleving” aldus de wethouder. Verder legde hij uit: 'Een individuele voorziening, door de gemeente betaald, kan niet het zaligmakende antwoord zijn op de vraag tot steun. Inzet van het eigen netwerk of zelf in kopen van voorzieningen kunnen een oplossing bieden.' De maatstaven voor de voorziening die door de gemeenten worden verstrekt, veranderen ook. De woning moet schoon en leefbaar zijn. Het ramen lappen moet door anderen dan de schoonmaakhulp worden gedaan.
Er wordt dus een groter beroep gedaan op onbetaalde zorgverlening door vrijwilligers, meestal familieleden en bekenden. Dit levert vaak problemen op omdat de mantelzorgers zelf werken en een gezin draaiend houden of op [te] grote afstand van de zorgvrager wonen.
Uit een onderzoek van de Consumentenbond komt naar voren dat in 75% van de gemeenten het recht op schoonmaakhulp wordt beperkt of geheel komt te vervallen. SP Bommelerwaard heeft de indruk dat ook 
beide gemeenten in onze regio flink zullen bezuinigen op de huishoudelijke hulp. Natuurlijk mag ieder doen wat hij of zij zelf kan, maar laat de toekenning of vermindering van extra voorzieningen dan wel eerlijk gebeuren! 

Tips
Bent u een zorgvrager? Er zullen u  in het keukentafel-gesprek in elk geval twee vragen worden gesteld:

1. Wat kunt u zelf doen?
2. Wat kan uw netwerk doen? ('netwerk' betekent familieleden, vrienden, kennissen en buren).

Nodig een bekende van u uit om u te ondersteunen bij het gesprek. Via de gemeente kunt u ook een onafhankelijk cliëntadviseur aanvragen.
Bent u het niet eens met de beslissing van uw gemeente? Gebruik dan de model-bezwaarbrief die wij van onze zusterafdeling SP West Maas en Waal ontvingen. Raadpleeg hiervoor onze website.
Tenslotte: Let op uw privacy! Op de informatie--bijeenkomsten is ons gebleken dat de gemeente weliswaar zegt, die belangrijk te vinden. Maar zij kan niet garanderen dat zaken die bijvoorbeeld onder het medisch beroepsgeheim vallen, niet verder komen!

De eigen bijdrage

In sommige gevallen mag de gemeente een financiële bijdrage van de zorgvrager verlangen. De hoogte is afhankelijk van inkomen, vermogen, leeftijd en gezins-samenstelling van de zorgvrager, maar ook van het beleid van de gemeente. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt vastgesteld door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Dat berekent en int de eigen bijdrage voor de WMO voor de gemeente en maakt daarvoor gebruik van uw belastinggegevens. Het CAK stuurt u om de vier weken een nota, waarin de ontvangen hulp en hulp-middelen staan vermeld en welk bedrag u daar als eigen bijdrage voor moet betalen. 
Het Rijk schafte dit jaar de tegemoetkoming chronisch zieken af en schrapte een aantal regelingen voor financiële compensatie. Daarvoor in de plaats kregen de gemeenten budget om 'de inkomensondersteuning op maat' te leveren. Op de website van het CAK staat een rekenprogramma waarmee u de hoogte van eigen bijdrage kunt berekenen.

Melden van problemen

Mocht u, als lid van onze afdeling (maar ook als u geen lid bent), van problemen weten die anderen ondervinden bij toewijzing van zorg, dan kunt u dit melden via een e-mail aan onze Werkgroep Zorg/WMO. Deze meldingen zullen we voorleggen aan de verantwoordelijke wethouder en ook melden aan het landelijk zorgplatform van de SP. U kunt de werkgroep bereiken via     gijsvanhaaften@tomaatnet.nl
GEEF DIT DOOR – aan zorgvragers, mantelzorgers, hun familie enz.
Meldt U AAN – voor de werkgroep Zorg/WMO van onze afdeling. We verwachten de komende maanden veel signalen waar we achteraan zullen gaan. We kunnen ondersteuning van SP-leden met passie goed gebruiken!

Reactie toevoegen

U bent hier